Header image alt text

Звенигородська окружна прокуратура

Громадянам

ГРАФІК

прийому громадян Звенигородської окружної прокуратури

Посада працівника Звенигородської окружної прокуратури

ПІП

Дні прийому

Керівник Звенигородської окружної прокуратури

Гасич Олександр Ваcильович

Середа з 10.00 год. до 13.00 год.

Перший заступник керівника Звенигородської окружної прокуратури

Плетінь Ольга Олексіївна

Вівторок з 10.00 год. до 13.00 год.

Заступник керівника Звенигородської окружної прокуратури

Вібе Станіслав Вікторович

Четвер з 10.00 год. до 13.00 год.

Заступник керівника Звенигородської окружної прокуратури

П’ятниця з 10.00 год. до 13.00 год.

Прокурор Звенигородської окружної прокуратури

Понеділок з 10.00 год. до 17.00 год.

Черговий оперативний працівник Звенигородської окружної прокуратури

_______

Щоденно з 09.00 год. до 18.00 год.

Звернення громадян

Діяльність органів прокуратури щодо вирішення звернень громадян регулюється положеннями Закону України «Про прокуратуру», Закону України «Про звернення громадян», підзаконними нормативними актами з даного приводу.

При розгляді звернень працівники Звенигородської окружної прокуратури керуються Конституцією України, Законом України «Про прокуратуру», Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.08 №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкцією про порядок розгляду звернень і запитів та особистого прийому громадян в органах прокуратури України, яка затверджена наказом Генерального прокурора України №363 від 06.08.2020 (далі Інструкція).

Законом України «Про звернення громадян» визначено, що дія цього Закону не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним та законодавством про захист економічної конкуренції.

Вимоги до звернення:

У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, викладається суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути надруковано або написано від руки розбірливо і чітко, підписано заявником (групою заявників) із зазначенням дати.

Усні звернення, які надійшли за допомогою засобів телефонного зв’язку без надання громадянами відомостей відповідно до вимог частини сьомої статті 5 Закону України «Про звернення громадян», вважаються анонімними.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.

Електронне звернення приймається на визначену електронну адресу або шляхом заповнення та надсилання електронної форми, яка розміщується на офіційних веб-сайтах Офісу Генераьного прокурора та обласних прокуратур.

Електронне звернення без електронного підпису надсилається у вигляді скан- або фотокопії звернення з підписом заявника із зазначенням дати.

Звернення громадян, оформлені без дотримання вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян», із відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня їх надходження повертаються заявникам відповідальними підрозділами, керівниками місцевих прокуратур або їх першими заступниками та заступниками, керівниками структурних підрозділів цих прокуратур, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 Закону України «Про звернення громадян».

Звернення громадян, у яких порушені питання не належать до повноважень органів прокуратури, відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян»  у термін не більше п’яти днів надсилаються за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин, який подав звернення.

Якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення, воно в той самий строк повертається громадянину з відповідним роз’ясненням.

Не підлягають розгляду звернення громадян без зазначення місця проживання, не підписані авторами, а також такі, з яких неможливо встановити авторство (анонімні звернення).

Прокуратурою може бути припинено провадження за зверненнями у випадках, якщо:

         —  подання повторного звернення від одного й того самого громадянина до однієї й тієї самої прокуратури з одного й того самого питання, якщо перше вирішено по суті;

— подання звернення з порушенням строків, передбачених статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»;

—  подання звернення особою, визнаною в установленому законодавством порядку недієздатною.

Порядок розгляду звернень.

Звернення, які прийняті до провадження місцевою прокуратурою, вирішуються впродовж місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення та перевірки, – не пізніше п’ятнадцятиденного терміну.

ДО УВАГИ ГРОМАДЯН

Функції, повноваження та система органів прокуратури України

Відповідно до положень статті 131-1 Конституції України в Україні діє прокуратура, яка здійснює:

 • підтримання публічного обвинувачення в суді;
 • організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку;
 • представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в порядку, що визначені законом.

Окрім того, відповідно до пункту 9 розділу XV Конституції України прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, — до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій.

Функції прокуратури України здійснюються виключно прокурорами. Делегування функцій прокуратури, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається.

Правові засади організації і діяльності прокуратури України, статус прокурорів, порядок здійснення прокурорського самоврядування, систему прокуратури України визначено Законом України «Про прокуратуру» (далі – Закон) від 14 жовтня 2014 року № 1697-VII.

Статтею 1 Закону закріплено, що прокуратура України становить єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави.

Діяльність прокуратури ґрунтується на засадах:

 • верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю;
 • законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;
 • територіальності;
 • презумпції невинуватості;
 • незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;
 • політичної нейтральності прокуратури;
 • недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади;
 • поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом;
 • прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання;
 • неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

Систему прокуратури України становлять:

 • Офіс Генерального прокурора;
 • обласні прокуратури;
 • окружні прокуратури;
 • Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Офіс Генерального прокурора організовує та координує діяльність усіх органів прокуратури, забезпечує належне функціонування Єдиного реєстру досудових розслідувань та його ведення органами досудового розслідування, визначає єдиний порядок формування звітності про стан кримінальної протиправності і роботу прокурора з метою забезпечення ефективного виконання функцій прокуратури, а також здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Офісу Генерального прокурора.

До обласних прокуратур належать прокуратури областей, прокуратура Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, Київська міська прокуратура.

Наказом Генерального прокурора від 17.02.2021 № 40 «Про день початку роботи окружних прокуратур» днем початку роботи окружних прокуратур визначено 15 березня 2021 року.

Перелік та територіальну юрисдикцію окружних прокуратур затверджено  наказом Генерального прокурора від 17.02.2021 № 39 «Про окремі питання забезпечення початку роботи окружних прокуратур».

Повноваження Генерального прокурора, керівників обласних та окружних прокуратур передбачені статтями 9, 11, 13 Закону України «Про прокуратуру» відповідно, зокрема:

Стаття 9. Повноваження Генерального прокурора

 1. Генеральний прокурор:

1) представляє прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями, а також прокуратурами інших держав та міжнародними організаціями;

2) організовує діяльність органів прокуратури України, у тому числі визначає межі повноважень Офісу Генерального прокурора, обласних та окружних прокуратур у частині виконання конституційних функцій;

3) призначає прокурорів на адміністративні посади та звільняє їх з адміністративних посад у випадках та порядку, встановлених Законом;

4) у встановленому порядку на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора Офісу Генерального прокурора, прокурора обласної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування такої особи на посаді прокурора;

5) призначає на посади та звільняє з посад прокурорів Офісу Генерального прокурора у випадках та порядку, встановлених Законом;

6) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади в Офісі Генерального прокурора (Дію пункту 6 частини першої статті 9 зупинено до 1 вересня 2021 року);

6-1) здійснює розподіл обов’язків між першим заступником та заступниками Генерального прокурора;

7) затверджує акти з питань щодо внутрішньої організації діяльності органів прокуратури, у тому числі щодо електронного документообігу;

7-1) затверджує стратегію розвитку прокуратури;

7-2) затверджує положення про систему індивідуального оцінювання якості роботи прокурорів та систему оцінювання якості роботи прокурорів;

7-3) затверджує порядок вимірювання та регулювання навантаження на прокурорів;

8) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів Офісу Генерального прокурора;

9) затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України під час здійснення прокурорської діяльності;

9-1) за поданням Генеральної інспекції направляє матеріали до Державного бюро розслідувань;

9-2) визначає порядок розгляду звернень щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду, посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади;

10) виконує інші повноваження, передбачені законами України.

Стаття 11. Повноваження керівника обласної прокуратури

 1. Керівник обласної прокуратури:

1) представляє обласну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;

2) організовує діяльність обласної прокуратури;

3) призначає на посади та звільняє з посад прокурорів обласних та окружних прокуратур у встановленому Законом порядку;

4) затверджує акти з питань, що стосуються організації діяльності обласної прокуратури;

5) у десятиденний строк з моменту вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у обласній прокуратурі (Дію пункту 5 частини першої статті 11 зупинено до 1 вересня 2021 року);

6) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів обласної прокуратури;

7) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених Законом;

8) у встановленому порядку та на підставі рішення відповідного органу про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора приймає рішення про застосування до прокурора окружної прокуратури дисциплінарного стягнення або про неможливість подальшого перебування його на посаді прокурора;

9) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства та інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

10) виконує інші повноваження, передбачені законами України.

Стаття 13. Повноваження керівника окружної прокуратури

 1. Керівник окружної прокуратури:

1) представляє окружну прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;

2) організовує діяльність окружної прокуратури;

3) у десятиденний строк із дня вивільнення посади повідомляє відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у окружній прокуратурі (Дію пункту 3 частини першої статті 13 зупинено до 1 вересня 2021 року);

4) забезпечує виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів окружної прокуратури;

4-1) призначає на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках та порядку, встановлених Законом (Дію пункту
4-1 частини першої статті 13 зупинено до 1 вересня 2021 року);

4-2) контролює ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

5) виконує інші повноваження, передбачені законами України.